Luật Cư trú 2006

Luật Cư trú 2006 áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về Việt Nam sinh sống.

Download

2017-08-23T14:47:06+00:00