Việt kiều có phải đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam hay không?

Trước đây, Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 có quy định “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam và trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực, phải đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để giữ quốc tịch Việt Nam”. Điều đó có nghĩa là nếu sau ngày 13/11/2008 mà người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Việt Kiều) chưa đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam thì sẽ đương nhiên mất quốc tịch Việt Nam.

Điều này gây nhiều bất cập cho một số Việt Kiều. Khắc phục những bất cập này, trong luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 sửa đổi, bổ sung 2014, có hiệu lực từ ngày 26/06/2014, quy định này đã được bãi bỏ và thay thế bằng quy định “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam.”

Như vậy, nếu Bạn là Việt Kiều và đã không đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam với Đại sứ quán/Lãnh Sự quán Việt Nam tại nước ngoài thì Bạn vẫn đương nhiên còn quốc tịch Việt Nam theo luật định. Tuy nhiên, nếu Bạn muốn được xem như một người Việt Nam bình thường với đầy đủ quyền lợi của một công dân Việt Nam thì Bạn cần thực hiện thêm một thủ tục, đó là hồi hương hay đăng ký thường trú tại Việt Nam. Lưu ý rằng việc thực hiện thủ tục này không yêu cầu Bạn từ bỏ Quốc tịch nước ngoài của mình mà Bạn sẽ được song tịch Việt Nam và nước ngoài.

Nếu Bạn có câu hỏi hay thắc mắc nào về Quốc tịch, song tịch hay hồi hương, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

LIÊN HỆ – ĐẶT CÂU HỎI

2017-08-08T16:33:06+00:00