Hướng dẫn chung về thủ tục xin lại Quốc tịch Việt Nam

I. Công dân Việt Nam mất quốc tịch Việt Nam trong các trường hợp sau đây:

  • Được thôi quốc tịch Việt Nam;
  • Bị tước quốc tịch Việt Nam;
  • Mất quốc tịch theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia;
  • Bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.
  • Quá hạn đang ký giữ quốc tịch mà không đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam.
  • Con chưa thành niên mặc nhiên bị mất quốc tịch Việt Nam khi tìm thấy cha mẹ đều có quốc tịch nước ngoài, cha hoặc mẹ có quốc tịch nước ngoài, người giám hộ có quốc tịch nước ngoài hoặc khi khi cha, mẹ được thôi quốc tịch Việt Nam.

II. Điều kiện để trở lại quốc tịch Việt Nam:

  • Người đã mất quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 26 của Luật quốc tịch có đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

Đọc tiếp Hướng dẫn chung về thủ tục xin lại Quốc tịch Việt Nam